باغباني علمي

مطالبی در مورد باغبانی و فضای سبز

انبه(1)
نویسنده : بهزاد ناقل - ساعت ٧:۱٠ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٢/۳/٩
 
انبه گياهي از خانوادةپسته است كه به دليل كيفيت بسيار عالي ميوه اش به آن لقب سلطان ميوه هاKing of fruits))داده اند علاوه بر كيفيت ممتاز ميوه كميت ميوةتوليدي نيز بسيار قابل توجه است بطوري كه در باغهاي انبةجنوب كشورمان درختان انبه اي به چشم مي خورند كه پتانسيل توليد 10000ميوه با قيمت كاملا اقتصادي را(3000ريال)دارا هستند.چنين خصوصيتي كه به ندرت در سايرمحصولات زراعي وباغي وجود دارد انبه را درختي ارزشمندو منحصر به فردساخته،كه حتي يك اصلةآن قادر است كليةمايحتاج زندگي يك خانوادةروستايي را تامين نمايد.
دركشورمانواحي جنوب بويژه استانهاي هرمزگان وسيستان وبلوچستان از پتانسيل بالقوه اي براي كشت وتوليد انواع ميوه هاي گرمسيري مخصوصا انبـــه برخوردارهستند. طبق آمارهاي موجود سطح زيركشت انبه در استان هرمزگان 1473هكتاروقدمت كشت آن بيش از250سال است اما با وجوداين سطح زير كشت و قدمت طولاني وارزش اقتصادي منحصربه فردتا ابتداي دهةاخير،كشت ايـن گيـاه ارزشمند مــورد بي مهري وبي توجهي قرار داشته وبه عبارتي چوب مظلوميت و محروميت خطةجنوب وجنوب شرقي را خورده است.
بنابر تحقيقات انجام گرفته باغهاي انبه كشورباانبوه مشكلات وگرفتاري هاي مخصوص به خود دست به گريبان بوده وبا توجه به عدم انجام تحقيقات علمي بويژه تا ابتداي دهةاخيرباغهاي ارزشمنداين گياه به حال خودرها شده اندواين امر موجب خارج شدن اين محصول از چرخة توليد اقتصادي ورهاشدن باغهاي انبه به حال خودگرديده اســت،وبا توجه به اين امر ميوه هاي توليدي هم از كيفيت مطلوب برخوردار نبوده وداراي بازارپسندي خوبي نمي باشند وجا دارد علاوه بر اهتمام در زمينة توسعةباغهاي انبه، در زمينه مبارزه باآفات و بيماريهاي اين گياه وآموزش عمليات پس ازبرداشت اين محصول اقداماتي جدي صورت پذيرد تا خداي نكرده شاهد از دست رفتن زحمات باغداران زحمت كش كشورمان نباشيم.


 
comment نظرات ()